นโยบายหลัก

การสร้างความก้าวหน้าของขบวนการโอลิมปิคตามอุดมการณ์ของ Mr. Pierrede Coubertin ผู้ก่อตั้ง
คณะกรรมการโอลิมปิคสากล อย่างเคร่งคัดโดยไม่หวั่นไหวหรือท้อแท้ต่ออิทธิพลใดๆ ภายใต้ขอบเขตกิจกรรมด้านกีฬาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ดำรงความเป็นอิสระและมีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือก และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิคเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ หรือการแข่งขันกีฬาใดๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของ
คณะกรรมการโอลิมปิคสากล โดยการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน

ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสมัครเล่น การพลศึกษา และศิลปวัฒนธรรมโดยมีการร่วมมือ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อผลักดันให้การกีฬาของชาติก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละระดับ

เสริมสร้างงานสวัสดิการและการศึกษา เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ

จัดทำพิพิธภัณฑ์กีฬาและห้องสมุด เพื่อเป็นที่เก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ของที่ระลึก ตลอดจนเอกสารสิ่งตีพิมพ์ ไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาและค้นคว้าสำหรับเยาวชนรุ่นหลัง เกี่ยวกับความเป็นมาของโอลิมปิคไทย ประวัติกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์

การบริหารงาน และการเตรียมความพร้อม เพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีระบบภายใต้เงื่อนไข และสภาวะทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง โดยตระหนักถึงการทำให้เกิดความเข้าใจ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับก่อนหลัง
      - การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
      - การกำหนดกลไกที่มีเสถียรภาพไปสู่เป้าหมาย อันจะทำให้เกิดประโยชน์ ตามมาในที่สุดอันได้แก่ สิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ กองทุนสงเคราะห์ สถาบันวิทยาการ สำนักข่าวสาร กฎข้อบังคับ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
     - การพัฒนาด้านเทคนิคและการแพทย์ให้แก่สมาคมกีฬา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา อย่างมีเอกภาพ

ประสานงานกับภาครัฐ และเอกชน ผลักดันให้มีการก่อสร้างศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งชาติ (NATIONAL SPORT TRAINING CENTER) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ที่จะส่งไปร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ระหว่างประเทศในนามของประเทศไทย

ประสานกับคณะกรรมการโอลิมปิคสากล สมาคมคณะกรรมการโอลิมปิคนานาชาติ (ANOC) สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ (IFS) และองค์กรกีฬาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มีการพัฒนาสอดคล้องกันกับอุดมการณ์ของคณะกรรมการกีฬาระหว่างประเทศนั้นๆ ต่อไป


นโยบายเร่งด่วน

เตรียมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬา Olympic Youth Games ครั้งที่1 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 14-26 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2553

เตรียมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 16 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-27 กันยายน ปี พ.ศ. 2553

เตรียมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่ 2 ณ เมืองมัสกัส รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553   
NOCT 2002 All right reserved